top of page

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางของเราที่มีต่อ

"มีป่า มีน้ำ มีชีวิต"

คำสั้น ๆ เรียบเรียงเป็นประโยคง่าย ๆ เพื่อสื่อถึงความสำคัญของธรรมชาติและพื้นป่าที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ความเชื่อของเราคือทุกสิ่งถูกกำหนดมาให้อยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดและเป็นมิตรต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แม่น้ำ ลำธาร สัตว์ป่า สัตว์ในเมือง สิ่งของ หรือผู้คน นี่คือระบบนิเวศที่เกื้อกูลกัน

 

เหมือนดังสังคมเพื่อนที่เต็มไปด้วยความสุขและมิตรภาพที่ได้รับการดูแลและแบ่งบันอย่างเท่าเทียม มิ่งมิตรจึงอยากเป็นส่วนเล็กๆในการสนับสนุนและยกระดับระบบนิเวศเล็กๆ รอบตัวเรา

กิจกรรมปลูกป่าและชุมชนจัดขึ้นภายใต้โครงการ "มิตรรักษ์". 

โครงการที่เราสามารถส่งต่อเจตนารมณ์ในการรักษาและดูแลผืนป่าเป็นผืนป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์รวมถึงยังคงเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมให้บ้านของเรายังคงน่าอยู่ต่อไปโดยหวังว่าโครงการเล็กๆนี้ของเรานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยส่วนรวมเพราะเรา "รักษ์" ผืนป่าพอดับที่เรารักกาแฟ

เรารักและขอบคุณทุกคนที่เคยมีส่วนร่วมด้วยความปรารถนาดีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจเพื่อส่วนรวม รวมถึงทุนทรัพย์ที่สนับสนุนโครงการของเราและจะยังคงมุ่นมั่นพัฒนาและทำประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

DSCF5097.jpg

2019

2021

ความรักในกาแฟและความหลงใหลในธรรมชาติของเราเพื่อ "อนุรักษ์" พื้นป่าของเราต่อไป

#มิตรรักษ์

bottom of page